Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.tabaku.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tabaku.cz a to prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající / provozovatel internetového obchodu je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je uvedení údajů a náležitostí v e-mail objednávce (firma adresa, IČ, DIČ, telefon, množství požadovaného zboží, popř. termín dodání nebo na telefonním čísle +420 704 383 723. Kupní smlouva při nákupu v tomto internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu obchod@ok-ok.cz nebo prostřednictvím na telefonní číslo prodávajícího +420 704 383 723 takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

IV. DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Dostupnost zboží prezentovaného na www.tabaku.cz je vázána na skladové zásoby prodávajícího a společnost BWIT.CZ s r.o. dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu kupujících, je dodavatel oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním kupujícím. Tímto ustanovením však není dotčeno právo prodávajícího v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze dodavatele, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany prodávajícího bude kupující vždy předem vyrozuměn. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v Kč s DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (dopravné). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo e-mailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v seznamu zboží uvedeném na internetové stránce tohoto internetového obchodu. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva ) vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Stačí zaslat zboží doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu skladu: Brigádnická 706, 363 01 Ostrov. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

VI. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou uvedeny v Kč s DPH. Platba v EUR je možná dle aktuálního kursu ze dne objednávky. V ceně zboží není zahrnuta doprava. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na internetových stránkách. V případě, že je kupujícímu doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce kupujícího potvrzené společností, má kupující plné právo takové zboží neodebrat. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, není-li uvedeno výslovně jinak. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při dodání zboží nebo převodem na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby do 7 dnů od uzavření smlouvy, přičemž závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platby převodem požaduje prodávající uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Do zásilek prodávající vkládá paragon. Fakturu zasílá prodávající na žádost kupujícího na e-mail uvedený v objednávce.

VII. PŘEPRAVA A DODACÍ LHŮTA

Zboží skladem zasíláme každý pracovní den přepravní společností: Geis Parcel CZ s.r.o. .

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od přijetí objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že prodávající není schopen zboží odeslat do 14 dnů, informuje neprodleně kupujícího. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupující platit při převzetí, běžet dnem po odeslání e-mailu. Dodací lhůta u zboží, které je placeno převodem z účtu na účet, začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VII. DORUČENÍ A PŘEVZETÍ

Kupující při poptávce zboží zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v poptávce kupujícího jako místo doručení. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. V případě, že řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, prodávající zboží nepředá. V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném kupujícím nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je kupující povinen kontaktovat zákaznickou linku. Marným doručením není dotčeno právo prodávajícího požadovat a vymáhat cenu za vzniklou škodu. V případě požadavku kupujícího na opětovné doručení kupující bere na vědomí, že prodávající je mu oprávněn opětovně účtovat cenu za poskytnutí dopravy.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁRUKA

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či dodáno nekompletní. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka) 24 měsíců pro kupujícího, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti 6 měsíců pro kupujícího, který užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti, popřípadě není-li uvedeno jinak. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Brigádnická 706, 363 01 Ostrov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

X. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má kupující právo uplatnit reklamaci vadného zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, tak tuto informaci o nutnosti odborného posouzení sdělí kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. XI. ŘEŠENÍ SPORŮ Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 4. 2019


BWIT.CZ s.r.o.
IČO: 508 50 813
Sokolská 1605/66
Praha 2 - Nové Město
PSČ 120 00
E-mail:obchod@ok-ok.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze, oddí­l C, vložka 271099

Váš košík

Košík je prázdný

Nejprodávanější

Batoh BZ 5090

Cena: 398,00 Kč

Oblekovka BZ 4274

Cena: 669,00 Kč

Deštník holový PA 86

Cena: 388,00 Kč

Pytel na pláž BZ 2850

Cena: 195,00 Kč